Royal Talens respecteert de privacy van uw gegevens

We gebruiken functionele cookies om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren, zodat u een vlekkeloze en geoptimaliseerde website krijgt. Via personalisatiecookies kunnen we de website aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag.

Als u meer wilt weten over welke cookies we plaatsen of als u deze wilt resetten, ga dan naar onze cookie-pagina en privacyverklaring.

Functionele cookies zorgen ervoor dat u een foutloze en geoptimaliseerde website krijgt.
Deze cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw interesses, zowel op royaltalens.com als op andere websites. Ze bieden ook de mogelijkheid om nieuwsbrieven voor u persoonlijk relevant te maken.
Social media cookies zorgen ervoor dat u reacties kunt plaatsen en informatie kunt delen met uw vrienden en / of uw netwerk.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN KONINKLIJKE TALENS B.V. TE APELDOORN

Art. 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Koninklijke Talens B.V. te Apeldoorn, tevens handelend onder de naam ‘Royal Talens’, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 08006261 en alle aan Royal Talens gelieerde bedrijven;

Koper: een wederpartij van Verkoper;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper, ondermeer met betrekking tot de levering van producten door Verkoper;

Offerte: iedere aanbieding of offerte van Verkoper aan Koper voor ondermeer de levering van producten

Product/Producten: elk product of alle producten, ieder onderdeel of onderdelen van producten die Verkoper aanbiedt, verkoopt en/of levert aan Koper of heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd;

Art. 2 – Toepasselijkheid en overig

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen/Offertes en Overeenkomsten van Verkoper, waaronder mede begrepen onderhandelingen en aanvragen voor een Offerte door Koper, alsmede op ieder vervolg daarop of iedere uitbreiding die het gevolg is van een Offerte en/of Overeenkomst. De toepasselijkheid van afwijkende bepalingen, in het bijzonder de algemene voorwaarden van Koper, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.2 In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. 

2.3 Indien een bepaling uit een Overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal deze bepaling zo veel als mogelijk worden nagekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van kracht en zullen Verkoper en Koper de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.


Art. 3 – De (totstandkoming van de) Overeenkomst, Offertes en bestellingen

3.1 Alle Offertes van Verkoper, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder Offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals prijslijsten, brochures en andere gegevens. 

3.2 De Overeenkomst komt tot stand indien door Koper een order bij Verkoper wordt geplaatst, en deze door Verkoper is aanvaard. Een order wordt geacht te zijn aanvaard indien deze voor Verkoper schriftelijk of via de Elektronische Portal van Verkoper aan Koper is bevestigd of indien Verkoper een – voor Koper kenbaar – begin heeft gemaakt met de nakoming van de Overeenkomst of indien Verkoper de Producten aan Koper heeft geleverd.

3.3 (a)  Bestellingen die worden geleverd  op een adres van Koper binnen Nederland dienen minimaal een netto factuurwaarde (excl. BTW) van € 100,- te vertegenwoordigen. Bij bestellingen van Producten met een netto factuurwaarde tussen € 100,- en € 225,- wordt door Verkoper een behandelingstoeslag van € 15,- in rekening gebracht. 
(b)  Bestellingen die worden geleverd op een adres van Koper buiten Nederland dienen minimaal een netto factuurwaarde (excl. BTW) van € 2.750,- te vertegenwoordigen, tenzij voorafgaand aan de bestelling schriftelijk anders overeengekomen. Bij leveringen in een andere valuta dan €, wordt de minimum factuurwaarde op basis van het bedrag van € 2.750,- omgerekend naar de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende relevante valutakoers.

3.4   Koper zal zorgdragen voor een eigen omzetbelastingnummer en deze blijven hanteren. Koper is verplicht Verkoper zijn omzetbelastingnummer te vertrekken en in voorkomende gevallen verplicht Verkoper tijdig, volledig en juist te informeren over eventuele wijziging van zijn omzetbelastingnummer of het vervallen van zijn omzetbelastingnummer. Koper is gehouden alle door Verkoper geleden schade als gevolg van het overtreden van de hiervoor genoemde verplichtingen te vergoeden en vrijwaart Verkoper voor aanspraken die eventueel door de fiscale autoriteiten en/of andere derden geldend kunnen worden gemaakt in verband met het overtreden van de hiervoor genoemde verplichtingen.

3.5 Koper en Verkoper zijn gebonden aan Overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en Koper mochten aannemen dat zij daartoe bevoegd waren. 

3.6 Wijzigingen in en aanvullingen op een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging daarvan door Verkoper.

3.7 In het geval Koper de Offerte van Verkoper niet aanvaardt, heeft Verkoper het recht – tenzij anders overeengekomen – alle kosten die hij heeft gemaakt om de Offerte op te stellen, bij Koper in rekening te brengen.

3.8 In geval van tegenstrijdigheden of inconsistentie tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. 


Art. 4 – Bestellingen, prijzen en risico (overgang)

4.1 (a)  Alle leveringen door Verkoper aan een adres van Koper binnen Nederland geschieden ex works ‘af fabriek’ van Verkoper overeenkomstig Incoterms 2020, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(b)  Alle leveringen door Verkoper aan een adres van Koper buiten Nederland geschieden in geval van non-maritiem transport: FCA “laadplaats: vestiging van het kantoor/magazijn van Verkoper van waaruit wordt geleverd ” en in geval van maritiem transport: FOB Rotterdam overeenkomstig Incoterms 2020. 
Het vrachtcontract wordt in alle gevallen gesloten voor rekening en risico van de Koper.  

4.2 De prijzen van Verkoper zijn exclusief verpakkingskosten, exclusief BTW en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde belasting of heffing.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de prijzen van de Producten en/of Diensten en/of andere prijsbepalende factoren stijgen door redenen waarop Verkoper geen invloed heeft, zoals ondermeer grondstofprijzen, energieprijzen, valutaschommelingen, belastingen, heffingen, invoerrechten, transportkosten, verpakkingskosten en verzekeringstarieven, ongeacht de reden daarvan, is Verkoper gerechtigd om de prijs van de Producten en/of Diensten dienovereenkomstig te verhogen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een prijsverhoging is Koper gerechtigd binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving van de  prijsverhoging door Verkoper, de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 Indien een wijziging in of een aanvulling op de Overeenkomst op verzoek van Koper wordt overeengekomen, is Verkoper gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen. Indien Verkoper de instructies van Koper niet tijdig ontvangt, zal Koper Verkoper alle daaruit voortvloeiende kosten vergoeden.


Art. 5 – Leveringstermijnen

5.1 De Verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden, echter leveringstermijnen gelden altijd bij benadering.

5.2 Verkoper is niet in gebreke indien niet tijdig wordt geleverd. In geval van vertraging wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Verkoper zal dit onmiddellijk nadat hij kennis heeft genomen van de vertraging, dit aan Koper mededelen.

5.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Koper of een derde heeft geleden als gevolg van te late of incomplete levering van Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper overeengekomen. De te late of incomplete levering van Producten levert voor Koper geen reden om de Overeenkomst te ontbinden.

5.4 Bij de vaststelling van de levertijd van de Producten gaat Verkoper ervan uit dat hij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem ten tijde van het opstellen van de Offerte en/of het sluiten van de Overeenkomst bekend zijn. In het geval van een wijziging van de omstandigheden, is Verkoper gerechtigd de levertijden en de tijdstippen van levering van de Producten aan te passen.

5.5 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor opslag en handling voor rekening van Koper. Indien Koper nalaat de Producten voor een langere periode dan veertien (14) dagen na levering in ontvangst te nemen, mag Verkoper de Overeenkomst tussentijds beëindigen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en onverminderd zijn overige wettelijke en contractuele rechten.


Art. 6 – Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

6.1 Alle door Verkoper op enig moment geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. 

6.2 Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de Producten aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde Producten, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde Producten, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of te doen halen van de plaats waar deze Producten zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper op Koper terstond volledig opeisbaar. 

6.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, water- en ontploffingsschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.

6.4 Voor het geval Verkoper zijn in artikel 6.2 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van Koper.


Art. 7 – Overmacht

7.1 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waaronder, maar niet beperkt tot ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming, juridische restricties, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer (grondstoffen daaronder begrepen), uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie en materialen, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht waarmee Verkoper, respectievelijk Koper, redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de andere partij kan worden verlangd. 

7.2 Een situatie van overmacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen en geeft hem evenmin het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper op te schorten. 

7.3 In geval van overmacht kan Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten, zonder dat Koper recht heeft op enige schadevergoeding en worden de in de Overeenkomst genoemde levertijden verlengd met de duur van de vertraging die bij Verkoper ontstaat als gevolg van de overmacht. In geval van overmacht dient door Koper en Verkoper een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken Overeenkomst. 

7.4 Indien de overmachtssituatie langer duurt dan een aaneengesloten periode van drie (3) maanden of indien sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door het zenden van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere partij, waarmee de desbetreffende Overeenkomst (voor het niet-uitgevoerde deel) een einde neemt en geen van de partijen nog nadere verplichtingen ingevolge de Overeenkomst heeft, met uitzondering van mogelijke (betalings- of andersoortige) verplichtingen betreffende reeds geleverde Producten. 


Art. 8 – Betaling

8.1 Betaling dient plaats te hebben binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder eni¬g beroep op korting of verrekening, op door Verko¬per aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Zowel voor als tijdens de uitvoering van de Overeen¬komst heeft de Verkoper het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen van Koper. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen binnen de gestelde termijn, is Koper direct in verzuim en is Verkoper gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

8.3 In geval Koper op enigerlei wijze tegenover Verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Over¬een¬komst tekortschiet, ¬bij staking van beta¬ling, aan¬vraag tot surséan¬ce van be-taling, fail¬lisse¬ment, be¬slagleg¬ging, boe¬delafstand of liquidatie van de zaken van Koper, wordt al het¬geen door Koper uit hoofde van enigerlei contract aan Verkoper ver¬schul¬digd is, direct opeis¬baar. Verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde Producten terug te vorderen en terug te halen, onver¬minderd zijn rechten uit de te¬kortkoming in de nako¬ming van Koper voort¬vloeiende.

8.4 Indien enige factuur niet tijdig door Koper wordt voldaan, is Koper van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper direct opeisbaar en is Koper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 3%.

8.5 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoe¬ning van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

8.6 De volledige buitengerechtelijke kosten, verbon¬den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re¬kening van Koper. Deze worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advoca¬ten met een minimum van € 500,-- per factuur.

8.7   Koper dient alle door Verkoper gemaakte proceskosten te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de Rechter toegewezen bedragen waaronder de volledige kosten van rechtsbijstand, tenzij Verkoper als enige partij in de proceskosten is veroor¬deeld.


Art. 9 – Intellectuele eigendom/door Verkoper verstrekte gegevens

9.1 Voor zover Verkoper gerechtigd is tot enig intellectueel eigendomsrecht ter zake van de Producten, daaronder mede begrepen tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma’s, alsmede alle dragers van die rechten, blijft Verkoper na levering van de Producten tot dit recht gerechtigd, tenzij nadrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen. Levering van Producten aan Koper behelst geen overdracht of licentieverstrekking van intellectuele eigendomsrechten en het is Koper verboden de Producten of enig deel daarvan, direct danwel indirect na te (laten) bootsen. Koper is aan Verkoper per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Verkoper schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

9.2 Door Verkoper aan Koper verstrekte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen), (computer)programmatuur, technische specificaties en dergelijke en/of andere gege¬vens gelden slechts als benade¬rende beschrij¬ving van de Producten. De in dit artikel vermelde gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in eigendom over op Koper. Op eerste verzoek van Verkoper dient Koper op zijn kosten voormelde gegevens aan Verkoper te retourneren. Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van het gebruik door Koper van de in dit artikel genoemde gegevens, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 De Koper zal de door Verkoper geleverde Producten uitsluitend in de originele, ongewijzigde van Verkoper afkomstige verpakking (inclusief etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze Producten uitsluitend in die verpakking zullen doorleveren. Elke aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van Verkoper betreffende de Producten, zal nimmer door Koper worden verwijderd of veranderd.


Artikel 10 – Reclame

10.1 Koper dient bij de ontvangst van de Producten deze onmiddellijk grondig te controleren en Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen veertien (14) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Verkoper daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 

10.2 Koper moet klachten over (de hoogte van) een factuur, op straffe van verval van alle rechten van Koper, binnen de betalingstermijn van de factuur schriftelijk aan Verkoper melden. Indien de betalingstermijn langer is dan dertig (30) dagen, moet Koper uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum Verkoper schriftelijk van de klacht in kennis hebben gesteld. 

10.3 Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de Koper niet het recht tot uitstel van betaling.


Artikel 11 – Garantie

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Verkoper voor een periode van drie (3) maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de Producten, voorzover het gaat om bij controle ingevolge artikel 10 van de Algemene Voorwaarden niet waarneembare gebreken.

11.2 Koper dient een vordering uit hoofde van artikel 11.1 binnen zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek, maar uiterlijk vóór afloop van de in artikel 11.1 genoemde termijn schriftelijk, en onder vermelding van de gronden aan Verkoper kenbaar te maken.

11.3 Indien Verkoper een vordering van Koper uit hoofde van artikel 11.1 accepteert, bepaalt Verkoper naar zijn eigen keuze om het gebrekkige Product te repareren, te vervangen of terug te nemen en Koper de koopprijs van het Product te restitueren. In het geval van een door Verkoper geleverde Dienst, zal Verkoper uitsluitend gehouden zijn de desbetreffende Dienst of een deel daarvan opnieuw te verrichten. Kiest Verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt Verkoper zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering en/of levering.

11.4 Retourzendingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Koper aan het door Verkoper opgegeven adres. Voor zover retourzending na toestemming van Verkoper heeft plaatsgevonden en de klacht van Koper door Verkoper is geaccepteerd, zullen de met de retourzending verbonden kosten door Verkoper aan Koper worden vergoed. Verkoper is gerechtigd de door Koper retour gezonden Producten voor rekening en risico van Koper te houden of te doen houden, indien deze zonder toestemming van Verkoper of op grond van een niet door Verkoper geaccepteerde klacht aan Verkoper zijn geretourneerd. 

11.5 Verkoper verstrekt geen garantie uit hoofde van artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden indien:
(a)  het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage, oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik van het/de Product(en)
(b)  het Product door Koper of door derden veranderd, aangepast, gerepareerd, gebruikt of verwerkt is;
(c)  het gebrek een kleine afwijking is in kwaliteit, kleur, afwerking, afmetingen en/of samenstelling, dat aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was.

11.6 Het bepaalde in artikel 11.1 tot en met 11.5 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

11 .7 Koper kan alleen een beroep doen op hetgeen is bepaald in artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden, indien Koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft voldaan.


Art. 12 – Aansprakelijkheid Verkoper

12.1 Verkoper is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke leve¬ring of gebreken van of aan door Verkoper geleverde Producten in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of leidinggevende onderge¬schikten van Verkoper. De aansprakelijkheid van Verkoper is te allen tijde beperkt tot zijn in artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van Koper, waaronder maar niet beperkt tot gevolg- en/of nevenschade zoals bijvoorbeeld winstderving, renteverlies of immateriële schade.

12.2 Onverminderd artikel 12.1 is Verkoper in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan door Verkoper geleverde Producten, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, indien deze is veroorzaakt door werknemers van Verkoper, door Verkoper inge¬schakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot dezelfde groep van onderneming (concern) behoren als Verkoper.

12.3 Een vordering van Koper uit hoofde van dit artikel 12 verjaart één jaar na de datum waarop Koper de schade ondervindt c.q. het schade-toebrengen een aanvang heeft genomen.

12.4 Onverminderd hetgeen in de leden 12.1 tot en met 12.3 is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot die schade waartegen Verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van Verkoper gesloten verzekering verzekerd is, maar deze is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar van Verkoper – om wat voor reden dan ook – niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende verzekering van Verkoper geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Verkoper worden beperkt tot een maximumbedrag per gebeurtenis van 15% van het door Verkoper aan Koper in rekening gebrachte factuurbedrag (exclusief BTW) ten aanzien van de desbetreffende Overeenkomst. Bestaat de Overeenkomst uit onderdelen of deelleveringen, dan is de verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Verkoper beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

12.5 Onverminderd hetgeen in dit artikel 12 is bepaald, is Verkoper niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
(a) de ongeschiktheid van de Producten en/of Diensten voor een specifiek doel of ongebruikelijk, ondeskundig of oneigenlijk gebruik of opslag van de Producten; 
(b) Producten die opnieuw zijn verkocht, bewerkt of verpakt, zijn gewijzigd en/of veranderd op wat voor wijze dan ook; 
(c) schending van de door Verkoper of enige derde gegeven instructies ten aanzien van het onderhoud van de Producten.

12.6 Koper vrijwaart Verkoper, zijn medewerkers en diegenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden en/of grondslag, die op enigerlei wijze verband houden met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan. Koper zal alle door Verkoper of door hem ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met de aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze Overeenkomst niet voor rekening komt van Verkoper.

Art. 13 – Geschillen

13.1 De Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten die voortvloeien uit of in verband staan met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beheerst door het Nederlandse recht. Toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken, (het Weens Koopverdrag / C.I.S.G.), is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2 (a)  In het geval zowel Verkoper als Koper zijn gevestigd in een EU-lidstaat, worden alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst dan wel met nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, exclusief beslecht door de Nederlandse Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
(b)  In het geval Verkoper of Koper niet zijn gevestigd in een EU-lidstaat, worden alle geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst dan wel met nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters en de plaats van arbitrage is Amsterdam (Nederland). De arbitrageprocedure zal worden gevolgd in de Nederlandse taal.  


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn onder nummer 08006261