EU-etikettering gevarensymbolen

Bij de formulering van haar producten wordt door Royal Talens het gebruik van schadelijke grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Door een voortdurende productontwikkeling worden bij nieuwe inzichten inzake de schadelijkheid van grondstoffen zoveel mogelijk onschadelijke alternatieven toegepast. Mocht het uiteindelijk toch onmogelijk of ongewenst zijn om bepaalde schadelijke stoffen te vervangen dan is het vaak niet te vermijden dat het product moet worden voorzien van een gevarenetiket. Op deze wijze wordt de gebruiker voorzien van de juiste informatie om veilig met het product te kunnen werken.

EU-gevarenetikettering

Om gebruikers duidelijk te maken wat de gevaren van het product zijn en hoe men veilig met het product kan omgaan, is een aantal Talens-producten voorzien van een gevaarsetiket. Deze etiketten zijn opgesteld in overeenstemming EU Verordening 1272/2008, ook wel de CLP verordening genoemd. CLP staat voor Classification Labelling and Packaging. Hiermee is het door de Verenigde Naties ontwikkelde wereldwijde systeem voor indeling en etikettering, de GHS (Globally Harmonised System), in de Europese wetten geïmplementeerd. CLP wordt daarom ook wel aangeduid met EU-GHS.
Door aanpassingen in de regelgeving zijn etiketten er in de loop der jaren anders gaan uitzien. Door de invoering van CLP is dat vooral zichtbaar door gewijzigde symbolen. De “oude” oranje blokjes met zwarte symbolen zijn vervangen door nieuwe symbolen.

Gevaarsymbolen

Afhankelijk van het type gevaar worden nu de volgende symbolen op onze producten toegepast:

GHS Ontvlambaar Gebruikt voor ontvlambare producten
Gevarensymbool irriterend

Gebruikt voor de gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende producten.

GHS Schadelijk Voor De Gezondheid Op Lange Termijn

O.a. gebruikt voor toxiciteit voor bepaalde organen en aspiratie toxiciteit. (aspiratie is inhalatie van vloeistof in de longen)

GHS Milieugevaarlijk Gebruikt voor milieugevaarlijke producten

Behalve de symbolen staan er nog meer elementen op het gevaarsetiket:

Signaalwoord
Een signaalwoord benadrukt de mate van het gevaar. Er zijn twee signaalwoorden:
Gevaar - bij producten met een ernstig gevaar.
Waarschuwing - bij producten met minder ernstige gevaren.

Gevarenaanduiding en veiligheidsaanbevelingen
Gevarenaanduidingen beschrijven de risico’s in relatie tot de gevarenklasse van het product.
Voorbeelden:
• Ontvlambare vloeistof en damp.
• Schadelijk bij inademing.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid  veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen beschrijven de veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met het product.
Voorbeelden:
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
• BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Identificatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen
Voor een aantal gevarenklassen dienen de namen van de stoffen te worden genoemd wanneer die stoffen bijdragen tot de gevaarsindeling van het product.

Tastbare waarschuwing
Voor een aantal gevarenklassen moet er behalve de bovengenoemde etiketteringsonderdelen ook nog een zgn. voelbare gevaarsaanduiding op de directe verpakking worden aangebracht. Hierdoor voelen blinden en visueel gehandicapten dat de verpakking een gevaarlijke inhoud heeft. Het betreft een gelijkzijdige driehoek (doorgaans van 19mm) die in reliëf op de directe verpakking is aangebracht.

In een winkelvoorraad zouden nog producten met oude etiketten aanwezig kunnen zijn. Deze etiketten zijn te herkennen aan de oude symbolen:

EU Gevarensymbool Ontvlambaar EU Gevarensymbool Andreaskruis EU Gevarensymbool Gevaarlijk Voor Het Milieu