Royal Talens respects the privacy of your information

We use cookies to anonymously analyse and improve your use of our website so that you get a flawless and optimized website. 

Find out more on our cookie page and privacy statement.

Functional cookies ensure that you get an error-free and optimized website.
These cookies are used to tailor advertisements to your interests, both on royaltalens.com and on other websites. They also offer the possibility of making newsletters relevant to you personally.
Social media cookies ensure that you can post comments and share information with your friends and / or your network.

OGÓLNE WARUNKI ROYAL TALENS DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach poniższe terminy będą mieć następujące znaczenia:
Sprzedawca: Koninklijke Talens BV w Apeldoorn, prowadzący działalność również pod  nazwą ‘Royal Talens’, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem KvK 08006261 oraz wszystkie powiązane przedsiębiorstwa Royal Talens;

Nabywca: kontrahent Sprzedawcy;

Umowa: umowa między Sprzedawcą a Nabywcą dotycząca m.in. dostawy produktów przez Sprzedawcę;

Oferta: oferta złożona Nabywcy przez Sprzedawcę dotycząca m.in. dostawy produktów;

Produkt / Produkty: każdy z produktów lub wszystkie produkty, każda z części produktów, które są sprzedawane lub dostarczane Nabywcy przez Sprzedawcę lub które Sprzedawca zaoferował, sprzedał lub dostarczył Nabywcy.

 
Artykuł 2 – Zastosowanie i inne zastrzeżenia

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki będą znajdować zastosowanie do wszystkie Ofert i Umów Sprzedawcy, w tym do negocjacji i zapytań ofertowych Nabywcy, jak również do działań następczych i przedłużeń dotyczących Ofert lub Umów. Wyraźnie wyłącza się zastosowanie jakichkolwiek odmiennych postanowień, w tym warunków Nabywcy.

2.2. Jeśli jedno lub więcej niż jedno postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków będzie nieważne, inne postanowienia pozostaną w mocy.

2.3. Jeśli postanowienie Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków będzie nieważne lub zostanie uchylone, postanowienia tego należy przestrzegać w najszerszym możliwym zakresie. W takim wypadku inne postanowienia Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków pozostaną w mocy, zaś Sprzedawca i Nabywca zastąpią nieważne lub niewykonalne postanowienie co najmniej jednym postanowieniem, które będzie jak najbliżej odzwierciedlać treść pierwotnego postanowienia.

 

Artykuł 3 – Zawarcie Umowy, Ofert i zamówień

3.1. Wszystkie Oferty Sprzedawcy zarówno ustne, jak i pisemne nie są wiążące. „Oferta” oznacza również wszelkie załączniki, jak np. cenniki, foldery i inne dane.

3.2. Umowa zostanie zawarta, jeśli Nabywca złoży Sprzedawcy zamówienie, które zostanie zaakceptowane przez Sprzedawcę. Uznaje się, że zamówienie zostało zaakceptowane, jeśli  zostało to potwierdzone Nabywcy przez Sprzedawcę na piśmie lub za pośrednictwem Portalu elektronicznego bądź jeśli Sprzedawca podjął dalsze czynności – w sposób znany Nabywcy – zgodnie z Umową lub jeśli Sprzedawca dostarczył Nabywcy Produkty.

3.3. (a) Zamówienia dostarczone na adres Nabywcy w Holandii opiewać będą na co najmniej kwotę netto faktury (bez VAT) w wysokości €100. Dla zamówień na Produkty z kwotą netto faktury między €100 a €225 Sprzedawca odprowadzi opłatę za przetwarzanie w kwocie €15.

(b) Zamówienia dostarczone na adres Nabywcy poza Holandią opiewać będą na co najmniej kwotę netto faktury (bez VAT) w wysokości €2 750, chyba że co innego ustalono na piśmie przed zamówieniem. W przypadku zamówień w innych walutach niż euro, minimalna kwota na fakturze w wysokości €2 750 zostanie przeliczona zgodnie z odpowiednim kursem wymiany obowiązującym w dacie zawarcia Umowy.

3.4. Kupujący zadba o własny numer VAT i będzie się nim posługiwał. Kupujący ma obowiązek przekazać numer VAT Sprzedającemu i w stosownych przypadkach ma obowiązek terminowo, dokładnie i prawidłowo poinformować Sprzedającego o ewentualnej zmianie jego numeru VAT albo o utracie ważności tego numer VAT.

Kupujący ma obowiązek zadośćuczynienia za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedającego w wyniku naruszenia wyżej wymienionych obowiązków i zwalnia on Sprzedającego od wszelkich roszczeń, które mogą zostać uznane za ważne przez organy podatkowe lub inne osoby trzecie w związku z naruszeniem wyżej wymienionych obowiązków.

3.5. Nabywca i Sprzedawca są związani Umowami zawartymi przez osoby upoważnione do zawierania umów i przez osoby, co do których Nabywca i Sprzedawca mogli założyć, że posiadały takie upoważnienie.

3.6. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków będą ważne wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

3.7. Jeśli Nabywca nie zaakceptuje Oferty Sprzedawcy, Sprzedawca będzie mieć prawo – chyba że co innego zostało ustalone – do pobrania od Nabywcy opłaty za wszystkie koszty poniesione w celu sporządzenia Oferty.

3.8. Jeśli między Umową a niniejszymi Ogólnymi Warunkami występują jakiekolwiek sprzeczności lub niezgodności, postanowienia Umowy będą mieć przeważające znaczenie.

 

Artykuł 4 – Zamówienia, ceny i ryzyko (przeniesienie)

4.1. (a) Wszystkie dostawy od Sprzedawcy na adres Nabywcy w Holandii realizowane są na zasadzie ex works zgodnie z Incoterms 2020, chyba że co innego zostanie wyraźnie ustalone.

(b) Wszystkie dostawy od Sprzedawcy na adres Nabywcy poza Holandią realizowane są na zasadzie: w przypadku transportu nie-morskiego: FCA „miejsce załadunku: lokalizacja biura/magazynu Sprzedawcy, z którego dostawa jest realizowana”, zaś w przypadku transportu morskiego: FCA Rotterdam zgodnie z Incoterms 2020.

We wszystkich przypadkach zawarta zostaje umowa frachtowa na rachunek i ryzyko Nabywcy.

4.2. Ceny Sprzedawcy nie obejmują kosztów pakowania, VAT i innych podatków i opłat nakładanych przez państwo.

4.3. Jeśli w okresie realizacji Umowy ceny Produktów lub Usług bądź innych czynników określających cenę wzrosną ze względu na okoliczności, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, jak np. ceny surowców czy energii, wahania waluty, podatki, opłaty, należności celne przywozowe, koszty transportu, koszty pakowania i składki na ubezpieczenie, z jakiegokolwiek powodu, Sprzedawca będzie mieć prawo odpowiednio zwiększyć cenę Produktów lub Usług, chyba że co innego zostanie ustalone. Jeśli wystąpi wzrost ceny, Nabywca będzie mieć prawo rozwiązać Umowę w terminie 14 dni od momentu, kiedy został powiadomiony na piśmie przez Sprzedawcę o takim wzroście ceny.

4.4. Jeśli na żądanie Nabywcy Strony ustalą zmianę lub uzupełnienie Umowy, Sprzedawca będzie mieć prawo zwiększyć ustaloną cenę. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma instrukcji Nabywcy na czas, Nabywca zwróci Sprzedawcy wszelkie wynikłe koszty.

 

Artykuł 5 – Okresy dostawy

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania okresów dostawy w najszerszym możliwym zakresie; okresy dostawy są jednak wyłącznie orientacyjne.

5.2. Sprzedawca nie będzie w zwłoce, jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana na czas. W przypadku opóźnienia okres dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Sprzedawca powiadomi Nabywcę niezwłocznie po tym, jak uświadomi sobie opóźnienie.

5.3. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Nabywcę lub osobę trzecią ze względu na spóźnioną lub niepełną dostawę Produktów, chyba że co innego zostanie wyraźnie ustalone na piśmie z Nabywcą. Spóźniona lub niepełna dostawa Produktów nie będzie powodem, z jakiego Nabywca będzie mógł rozwiązać Umowę.

5.4. Przy określaniu okresu dostawy Produktów Sprzedawca zakłada, że będzie realizował Umowę w okolicznościach, jakich jest świadom w momencie sporządzania Oferty lub zawarcia Umowy. Jeśli okoliczności ulegną zmianie, Sprzedawca będzie mieć prawo do dostosowania okresów dostawy i czasów dostawy Produktów.

5.5. Nabywca jest zobowiązany przejąć przedmioty w ustalonym miejscu, kiedy zostaną po raz pierwszy mu zaoferowane w momencie, kiedy Sprzedawca dostarczy lub dostarczył przedmioty, odpowiednio w czasie, kiedy przedmioty te zostaną mu dostarczone zgodnie z Umową. Jeśli Nabywca jest w zwłoce pod tym względem, wynikłe koszty magazynowania i obsługi będą na rachunek Nabywcy. Jeśli Nabywca nie przejmie Produktów przez okres dłuższy niż czternaście (14) dni od dostawy, Sprzedawca będzie uprawniony rozwiązać Umowę w międzyczasie bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do odszkodowania oraz wszelkich innych uprawnień wynikających z prawa lub umowy.

 

Artykuł 6 – Zachowanie tytułu własności i inne zabezpieczenia

6.1. Wszystkie Produkty dostarczone w jakimkolwiek czasie przez Sprzedawcę pozostaną własnością Sprzedawcy do momentu, kiedy płatność przez Nabywcę anulowała wszystkie roszczenia Sprzedawcy przeciwko Nabywcy, w zakresie artykułu 92 księga 3 holenderskiego kodeksu cywilnego, z jakiegokolwiek tytułu i niezależnie od tego, czy roszczenia te są wymagalne, w tym odsetki i koszty.

6.2. Przed momentem pełnej płatności Nabywca nie ma prawa do zastawienia Produktów na rzecz osób trzecich ani do przekazania własności Produktów za wyjątkiem Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, a które Nabywca przekazuje w zwykłym toku prowadzenia spraw. Jeśli Nabywca naruszy to postanowienie, Sprzedawca będzie mieć prawo, bez konieczności upoważnienia od Nabywcy lub sądu, odebrać Produkty dostarczone przez samego Sprzedawcę lub odzyskać je z miejsca, gdzie Produkty się znajdują. W takim przypadku, wszystkie roszczenia Sprzedawcy przeciwko Nabywcy są natychmiast wymagalne.

6.3. Nabywca jest zobowiązany do zatrzymania dostarczonych Produktów z zastrzeżeniem własności z odpowiednią starannością i jako rozpoznawalna własność Sprzedawcy. W okresie zastrzeżenia własności Nabywca jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów od ognia, wody, wybuchu i kradzieży oraz do okazania polis takiego ubezpieczenia Sprzedawcy na pierwsze żądanie.

6.4. Jeśli Sprzedawca będzie chciał zrealizować swoje prawa określone w artykule 6.2, Nabywca przyzna bezwarunkową i nieodwołalną zgodę Sprzedawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez Sprzedawcę na dostęp do wszystkich miejsc, gdzie znajduje się (lub może się znajdować) własność Sprzedawcy i do dostarczenia takiej własności. Wszelkie wynikłe koszty będą na rachunek Nabywcy.

 

Artykuł 7 – Siła wyższa

7.1. Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli obowiązki na podstawie niniejszej Umowy nie będą mogły być zrealizowane ze względu na siłę wyższą. W tym kontekście „siła wyższa” oznacza wszelkie okoliczności, których Sprzedawca lub odpowiednio Nabywca nie mogli zasadnie wziąć pod uwagę i które powodują, że druga strona nie może zasadnie domagać się zwykłej realizacji Umowy. Siła wyższa obejmuje m.in. dryfującą krę, ekstremalne warunki pogodowe, ataki terrorystyczne, powódź, ograniczenia prawne, strajki, środki ustanowione przez państwo, opóźnienia dostaw (w tym dostaw surowców), zakazy eksportu, rebelię, wojnę, mobilizację wojskową, utrudnienia transportu, wady maszyn, przerwy w dostawie energii lub materiałów, ograniczenia importu, pożar i wszelkie inne postaci siły wyższej.

7.2. Okoliczność siły wyższej nie zwalnia Nabywcy z obowiązku płatności ani nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania obowiązku płatności wobec Sprzedawcy.

7.3. W przypadku siły wyższej Sprzedawca może wstrzymać realizację swoich obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Nabywca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania, zaś czasy dostawy w Umowie zostaną wydłużone o długość opóźnienia Sprzedawcy z powodu siły wyższej. W przypadku siły wyższej Sprzedawca i Nabywca uzgodnią realizację danej Umowy.

7.4. Jeśli okoliczność siły wyższej trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące lub jeśli wystąpi okoliczność siły wyższej całkowicie uniemożliwiająca realizację obecnie i w przyszłości, zarówno Sprzedawca, jak i Nabywcy będą mieć prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie drugiej stronie pisemnego zawiadomienia w tym zakresie, co oznacza, że dana Umowa (w niezrealizowanym zakresie) przestaje obowiązywać i żadna ze stron nie będzie mieć obowiązków na podstawie takiej Umowy z zastrzeżeniem ewentualnych obowiązków (dotyczących np. płatności) w zakresie Produktów, które zostały już dostarczone.

 

Artykuł 8 – Płatność

8.1. Płatność będzie mieć miejsce w terminie trzydziestu (30) po dacie wystawienia faktury, bez uwzględnienia rabatów lub potrąceń, w sposób wskazany przez Sprzedawcę, chyba że co innego zostanie ustalone na piśmie.

8.2. Zarówno przed zawarciem Umowy, jak i podczas jej realizacji Sprzedawca jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniem zapłaty przez Nabywcę w gotówce, jako zaliczkę lub zabezpieczenie. Jeśli Nabywca nie ustanowi żądanego zabezpieczenia w określonym terminie, ustala się, że Nabywca będzie w zwłoce i Sprzedawca będzie uprawniony bez uszczerbku wobec innych praw do natychmiastowego wstrzymania dalszej realizacji Umowy, zaś wszystkie płatności należne Sprzedawcy od Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu będą natychmiast wymagalne.

8.3. Jeśli Nabywca nie zrealizuje któregokolwiek ze swoich obowiązków wobec Sprzedawcy w jakikolwiek sposób, jeśli Nabywca nie dokona płatności, wstrzyma płatności, orzeczono upadłość Nabywcy, jeśli jego mienie zostanie zajęte, jeśli jego majątek zostanie scedowany lub jeśli przedsiębiorstwo Nabywcy ulegnie likwidacji, wszystkie płatności należne Sprzedawcy od Nabywcy na podstawie jakiejkolwiek umowy będą natychmiast wymagalne. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odzyskania jeszcze niezapłaconych Produktów i sprowadzenia ich z powrotem, bez uszczerbku dla praw Sprzedawcy wynikających z naruszenia przez Nabywcę.

8.4. Jeśli Nabywca nie zapłaci jakiejkolwiek faktury na czas, Nabywca będzie zgodnie z prawem w zwłoce i wszystkie roszczenia Sprzedawcy będą natychmiast wymagalne, zaś Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę równych odsetkom ustawowym zgodnie z artykułem 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego plus 3%.

8.5. Płatności realizowane przez Nabywcę będą zawsze najpierw wykorzystywane na zapłatę wszystkich należnych odsetek i kosztów, a następnie wymagalnych faktur, które pozostawały niezapłacone przez najdłuższy czas.

8.6. Wszelkie pozasądowe koszty egzekucji niezapłaconych lub nie w pełni zapłaconych faktur będą na rachunek Nabywcy. Koszty te oblicza się zgodnie z opłatą egzekucyjną Holenderskiej Izbie Adwokatów, przy kwocie minimum €500 za każdą fakturę.

8.7. Nabywca zwróci Sprzedawcy wszystkie koszty prawne, w tym kwoty nieprzyznane przez sąd, w tym pełny koszt obsługi prawnej, chyba że Sprzedawca został skazany jako jedyna strona na zapłatę kosztów prawnych.

 

Artykuł 9 – Własność intelektualna / Dane dostarczone przez Sprzedawcę

9.1. W zakresie, w jakim Sprzedawca posiada jakiekolwiek prawa własności intelektualnej do Produktów, w tym rysunków, projektów, dokumentów (technicznych), specyfikacji budowy, programów komputerowych, jak również do wszystkich nośników takich praw, Sprzedawca będzie uprawniony z takich praw po dostawie Produktów, chyba że co innego zostanie wyraźnie ustalone na piśmie. Dostawa Produktów do Nabywcy nie pociąga za sobą przeniesienia lub przyznania licencji do praw własności intelektualnej, zaś Nabywca ma zakaz kopiowania Produktów lub jakiejkolwiek ich części bezpośrednio czy pośrednio. Jeśli Nabywca naruszy to postanowienie, będzie zobowiązany zapłaty natychmiast wymagalnej kary w kwocie €25 000 za każdy przypadek bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania na podstawie prawa.

9.2. Wszelkie oferty, projekty, obrazy, rysunki, modele (testowe), oprogramowanie (komputerowe), specyfikacje techniczne i podobne lub inne dane stanowić będą jedynie przybliżony opis Produktów. Własność danych określonych w tym artykule oraz odpowiednio prawa do takich danych nie będą przeniesione na Nabywcę. Na pierwsze żądanie Sprzedawcy Nabywca na swój koszt zwróci wspomniane powyżej dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Nabywcę danych określonych w tym artykule, chyba że zgodził się na to wyraźnie na piśmie.

9.3. Nabywca odsprzeda Produkty dostarczone przez Sprzedawcę jedynie w oryginalnym, niezmienionym opakowaniu od Sprzedawcy (w tym z etykietą) i będzie wymagać od swoich nabywców, jeśli nie są konsumentami, na korzyść Sprzedawcy, że będą odsprzedawać Produkty wyłącznie w takim opakowaniu. Nabywca nie będzie usuwać ani zmieniać jakiejkolwiek informacji o prawu własności intelektualnej Sprzedawcy na Produktach.

 

Artykuł 10 – Reklamacje

10.1. Niezwłocznie po otrzymaniu Produktów Nabywca przeprowadzi ich dokładną inspekcję; Nabywca nie będzie mógł powołać się na wadliwą realizację, jeśli nie powiadomi Sprzedawcy na piśmie o takiej wadzie w terminie czternastu (14) dni po tym, jak Nabywca odkryje lub zasadnie powinien był odkryć wadę.

10.2. Nabywca powiadomi Sprzedawcę na piśmie o jakichkolwiek reklamacjach dotyczących (kwoty) faktury w terminie płatności faktury. W przeciwnym razie Nabywca zrzeka się wszelkich praw. Jeśli termin płatności wynosi ponad trzydzieści (30) dni, Nabywca będzie musiał powiadomić Sprzedawcę o reklamacji na piśmie w terminie trzydziestu (30) po dacie wystawienia faktury.

10.3. Jakiekolwiek roszczenia lub spory, niezależnie od ich charakteru, nie uprawniają Nabywcy do wstrzymania płatności.

 

Artykuł 11 – Gwarancja

11.1. Jeśli co innego nie zostanie ustalone na piśmie, Sprzedawca gwarantuje dobry stan Produktów w okresie trzech (3) miesięcy po dostawie w takim zakresie, w jakim dotyczy to wad niewidocznych w czasie inspekcji, o której mowa w artykule 10 niniejszych Ogólnych Warunków.

11.2. Nabywca powiadomi Sprzedawcę na piśmie o roszczeniu na podstawie artykułu 11.1 w terminie siedmiu (7) dni po odkryciu wady, lecz nie później niż przed upływem terminu określonego w artykule 11.1, wskazując podstawę roszczenia.

11.3. Jeśli Sprzedawca zaakceptuje roszczenie Nabywcy złożone na podstawie artykułu 11.1, Sprzedawca będzie mieć wybór, czy naprawić, wymienić czy odzyskać wadliwy Produkt i zwrócić Nabywcy kwotę zakupu Produktu. Jeśli powyższe dotyczy Usługi świadczonej przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie zobowiązany wyłącznie do ponownej realizacji Usługi, której powyższe dotyczy, lub jej części. Jeśli Sprzedawca postanowi przeprowadzić ponowną realizację w odpowiedni sposób, Sprzedawca sam określi sposób i termin realizacji lub dostawy.

11.4. Wysyłka zwrotna bez uprzedniej zgody Sprzedawcy na piśmie jest niedozwolona. Wysyłka zwrotna będzie przeprowadzana na rachunek i ryzyko Nabywcy na adres określony przez Sprzedawcę. Jeśli wysyłka zwrotna została przeprowadzona za zgodą Sprzedawcy i Sprzedawca zaakceptował roszczenie Nabywcy, Sprzedawca zwróci Nabywcy koszt wysyłki zwrotnej. Sprzedawca będzie mieć prawo zatrzymać Produkty zwrócone przez Sprzedawcę na rachunek i ryzyko Nabywcy, jeśli Produkty zostały zwrócone Sprzedawcy bez jego zgody lub w oparciu o roszczenie, które nie zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę.

11.5. Sprzedawca nie przyznaje gwarancji na podstawie artykułu 11.1 Ogólnych Warunków, jeśli:

(a) wada wynika w pełni lub częściowo z normalnego zużycia, nieodpowiedniego lub niedbałego wykorzystania Produktu/-ów;

(b) Produkt został zmieniony, przystosowany, naprawiony, wykorzystany lub przetworzony przez Nabywcę lub osoby trzecie;

(c) wada stanowi niewielkie odstępstwo od jakości, koloru, wykończenia, wielkości lub kompozycji, jakie jest akceptowalne w branży, lub jeśli wadzie nie można było technicznie przeciwdziałać.

11.6. Postanowienia artykułów od 11.1 do 11.5 niniejszych Ogólnych Warunków włącznie będą znajdować zastosowanie odpowiednio do roszczeń Nabywcy opartych na naruszeniu umowy, braku zgodności lub wynikających z jakiegokolwiek innego tytułu.

11.7. Nabywca może powołać się na postanowienia artykułu 11.1 niniejszych Ogólnych Warunków wyłącznie w przypadku, jeśli Nabywca spełnił wszystkie swoje obowiązki na podstawie Umowy i niniejszych Ogólnych Warunków.

 

Artykuł 12 – Odpowiedzialność Sprzedawcy

12.1. W przypadku opóźnionej, niepełnej lub wadliwej dostawy Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za szkodę spowodowaną powyższym, chyba że powyższe wynika z osobistej winy umyślnej lub umyślnej lekkomyślności Sprzedawcy lub pracowników kierownictwa Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest w każdym wypadku ograniczona do obowiązków gwarancyjnych określonych w artykule 11.1 Ogólnych Warunków. Sprzedawca nie będzie nigdy odpowiedzialny za szkodę pośrednią wobec Nabywcy, w tym za szkody wynikowe i poboczne, jak np. utrata zysków lub interesów czy szkoda niematerialna.

12.2. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 12.1, w przypadku opóźnionej, niepełnej lub wadliwej dostawy Produktów dostarczanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za szkodę spowodowaną powyższym, jeśli powyższe zostało spowodowane przez pracowników Sprzedawcy, personel pomocniczy zaangażowany przez Sprzedawcę lub spółki należące do tej samej grupy kapitałowej co Sprzedawca.

12.3. Jakiekolwiek roszczenia Nabywcy na podstawie niniejszego artykułu 12 wygasną z upływem roku po dacie, w której Nabywca poniósł szkodę lub – w zależności od przypadku – w której rozpoczęły się zdarzenia powodujące szkodę.

12.4. Bez uszczerbku dla postanowień artykułów od 12.1 do 12.3 włącznie, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości szkody, do jakiej Sprzedawca się ubezpieczył na podstawie ubezpieczenia wykupionego przez Sprzedawcę lub w jego imieniu, lecz nigdy nie przekroczy kwoty wypłaconej z ubezpieczenia w danym przypadku. Jeśli ubezpieczyciel Sprzedawcy z jakiegokolwiek powodu nie wypłaci ubezpieczenia lub jeśli dane ubezpieczenie Sprzedawcy nie przewiduje ochrony, odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczona do maksymalnej kwoty za każdy przypadek w wysokości 15% kwoty na fakturze (bez VAT) wystawionej przez Sprzedawcę Nabywcy na podstawie danej Umowy. Jeśli Umowa dotyczy części lub częściowych dostaw, obowiązek Sprzedawcy do zapłaty odszkodowania będzie ograniczony do co najwyżej 15% (bez VAT) ceny zamówienia za tę część lub częściową dostawę.

12.5. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 12, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za szkodę spowodowaną:

(a) niezdatnością Produktów lub Usług do konkretnego celu, lub nietypowym, amatorskim lub nieodpowiednim przechowywaniem Produktów;

(b) Produktami, które zostały odsprzedane, przetworzone lub spakowane, zmienione lub przystosowane w jakikolwiek sposób;

(c) nieprzestrzeganiem jakichkolwiek instrukcji użytkowania Produktów wydanych przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

12.6. Nabywca zwalnia Sprzedawcę, jego pracowników i te osoby biorące udział w zawarciu Umowy od wszelkich roszczeń osób trzecich, niezależnie od powodu czy podstawy takich roszczeń, związanych w jakikolwiek sposób z Umową i jej zawarciem. Nabywca w pełni zwróci wszelkie kwoty szkód i koszty poniesione przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zaangażowane przez Sprzedawcę, które są związane z odpowiedzialnością, jeśli i w zakresie, w jakim taka szkoda nie jest na rachunek Sprzedawcy na podstawie niniejszej Umowy.

 

Artykuł 13 – Spory

13.1. Niniejsze Ogólne Warunki, Umowa i inne umowy wynikające z Umowy lub będące w związku z Umową podlegać będą wyłącznie prawu holenderskiemu. Wyraźnie wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska – CISG).

13.2. (a) Jeśli zarówno Sprzedawca, jak i Nabywca zarejestrowani są w państwie członkowskim UE, wszystkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Umową i dalszymi umowami wynikającymi z tej Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji holenderskiego sądu w Arnhem w prowincji Gelderland;

(b) Jeśli Sprzedawca lub Nabywca nie są zarejestrowani w państwie członkowskim UE, wszystkie spory związane z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Umową i dalszymi umowami wynikającymi z tej Umowy zostaną rozwiązane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Holenderskiego Instytutu Arbitrażu (Netherlands Arbitration Institute). Organ arbitrażowy składać się będzie z trzech arbitrów, zaś miejscem arbitrażu będzie Amsterdam w Holandii. Postępowanie arbitrażowe prowadzone będzie w języku holenderskim.

Złożone w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Apeldoorn pod numerem 08006261